نمرات Unravel

نمرات Unravel

نمرات Unravel

۱۰۰ از ۱۰۰ = DarkStation

۹۵ از ۱۰۰ = NZGamer

۹۰ از ۱۰۰ = Post Arcade (National Post)

۹۰ از ۱۰۰ = Attack of the Fanboy

۹۰ از ۱۰۰ = Playstation Universe

۹۰ از ۱۰۰ = Game Rant

۹۰ از ۱۰۰ = Twinfinite

۹۰ از ۱۰۰ = Hardcore Gamer

۸۸ از ۱۰۰ = COGconnected

۸۵ از ۱۰۰ = EGM

۸۳ از ۱۰۰ = IGN

 

۸۰ از ۱۰۰ = Telegraph

۸۰ از ۱۰۰ = TheSixthAxis

۸۰ از ۱۰۰ = Everyeye.it

۸۰ از ۱۰۰ = Eurogamer Italy

۸۰ از ۱۰۰ = The Daily Dot

۸۰ از ۱۰۰ = USgamer

 

 

۷۵ از ۱۰۰ = Game Informer

۷۵ از ۱۰۰ = PlayStation LifeStyle

۷۰ از ۱۰۰ = Shacknews

۷۰ از ۱۰۰ = GameSpot

 

 

۷۰ از ۱۰۰ = Metro GameCentral

۶۰ از ۱۰۰ = Examiner

۵۵ از ۱۰۰ = God is a Geek

 

متای بازی : 82

 

بازخورد

نظرات:

0

افزودن نظر:
  • ارسال